regulamin

Warszawa, dnia 29-04-2019 roku

REGULAMIN KONKURSU WYDAWNICTWA NAUKOWEGO SOPHIA
NA NAJLEPSZĄ POZYCJĘ NAUKOWĄ, POPULARNĄ NAUKOWĄ
I PODRĘCZNIK AKADEMICKI

§1

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przez Wydawnictwo Naukowe SOPHIA konkursu na najlepszą pozycje naukową, popularno-naukową i podręcznik akademicki wydaną w roku 2018 w wydawnictwie Naukowym SOPHIA.
 2. Celem Konkursu jest promowanie jakości badań w zakresie min. interdyscyplinarnych badań
  z wszystkich dziedzin nauk w tym. dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych dziedziny nauk społecznych,dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych ,dziedziny nauk teologicznych dziedziny nauk sztuki  i innych.
 3. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe SOPHIA marka Global Innovation Sophia City sp. z o. o.
 4. Konkurs organizowany jest w związku z organizowaną w dniu 27 czerwca 2019 roku  V Konferencją Naukową pt. „Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki”.
 5. Powołuje się Komisję Konkursową, którą stanowi Zarząd Wydawnictwa Naukowego SOPHIA.

 6. §2
 7. W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych.
 8. Zgłoszenia do Konkursu dokonywać mogą jedynie Autorzy prac.
 9. Zgłoszenia przesyłane są w zamkniętych kopertach na adres Wydawnictwa Naukowego SOPHIA na adres oddziału:
   dr Henryk Wojtaszek, ul. Belliniego 12 lok. 15, 03-289 Warszawa z dopiskiem konkurs Global Innovation Sophia City 27 06 2019

Lub
dr Henryk Wojtaszek
Wydawnictwo Naukowe Sophia
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
z dopiskiem konkurs Global Innovation Sophia City 27 06 2019

 1.  Terminy zgłaszania prac do dnia 15 czerwca 2019.

§3

 1. Do oceny zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wyznacza recenzentów.
  Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być recenzentami.
 2. Recenzenci pracują społecznie.
 3. Wybór recenzentów dokonywany jest przy zachowaniu zasad obiektywizmu, tzn. unikając konfliktu interesów (rodzinnych, zawodowych, koleżeńskich).
 4. Recenzenci zobowiązani są do zgłoszenia zaistnienia konfliktu interesu.
 5. Recenzja dokonywana jest zgodnie z zasadą double-blind review process, tzn. recenzenci i Autorzy nie znają swojej tożsamości.
 6. Jedna praca oceniania jest przez dwóch recenzentów.
 7. Recenzenci oceniają pracę przyznając od 0 do 10 punktów w zakresie: a. poziomu merytorycznego pracy, b. poprawności warsztatowej (uzasadnienie wyboru tematu, cel pracy i pytania problemowe, hipotezy pracy, wykorzystane teorie i metody, ograniczniki czasowe, warsztatowe i przedmiotowe, krytyczna analiza stanu badań) c. oryginalności tematu, d. wykorzystanych źródeł, e. stylu pracy, f. znaczenia dla rozwoju dyscypliny. Recenzenci dokonują również uzasadnienia oceny w poszczególnych kryteriach.
 8. Rozstrzygnięcia recenzentów są wiążące.
 9. W sytuacji równej oceny dwóch lub więcej zgłoszonych prac Komisja Konkursowa powoła trzeciego recenzenta do oceny tych prac. W sytuacji ponownej równej oceny dwóch lub większej ilości prac Komisja Konkursowa powoła kolejnego recenzenta. Proces ten będzie powtarzany aż do momentu wyłonienia jednego zwycięscy.
 10. Komisja Konkursowa ustala ostateczną listę laureatów, na podstawie przedłożonych recenzji.

§4

 1. Wynik Konkursu podawany jest do wiadomości publicznej.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych
  (imię, nazwisko, ośrodek akademicki) na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego Sophia oraz w ramach informacji przekazywanych dla mediów.
 3. Nagrodą główną Konkursu w każdej z kategorii (pozycja naukowa, popularno-naukowa i podręcznik akademicki) jest dyplom wraz ze statuetką lub pucharem wraz z publikacją na stronie wydawnictwa oraz zestaw upominków. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację pracy zwycięskiej.
 5. Wszelkie koszty związane z przesłaniem zgłoszenia i przygotowaniem prac do Konkursu ponoszą wyłącznie uczestnicy Konkursu.
 6. Zarząd Główny Wydawnictwa Naukowego SOPHIA zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, nieprzyznania nagrody lub zmiany terminów Konkursu.
 7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Zarząd Główny

Wydawnictwa Naukowego SOPHIA.                                                                                                                                                                                            

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerami telefonów:

(32) 787 45 75, mgr Anna Kowalczyk
(22) 299 23 37, dr Henryk Wojtaszek

Załącznik konkursowy

Imię i nazwisko

 

Tytuł książki/monografii:

 

ISBN:

 

Adres /ewentualnej wysyłki poświadczenia uzyskania nagrody/

 

mail

 

nr. tel. kontaktowy

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej  zakresie

…………………………………………………………………………………………………………


 Przez GISC sp. z o. o. NIP 6572927439 z siedzibą w Warszawie, która jest właścicielem marki Wydawnictwo Naukowe Sophia w   celu realizacji wszystkich formalności związanych z konkursem.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy, a obowiązuje ona po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia i otrzymania w/w dokumentu.

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

© Copyright Wydawnictwo Naukowe SOPHIA
Facebook
Facebook