03-289 Warszawa Belliniego 12 lok.15
+48 22 299 23 37
wydawnictwo@sophiabauty.pl

Procedura Wydawnicza Wydawnictwo Naukowe Sophia

wydawnictwo, nauka, ksiązki, monografie naukowe

Wydawnictwo Naukowe Sophia przyjmuje do wydania publikacje  naukowe, monografie naukowe oraz książki naukowe.

Pierwszym etapem współpracy jest zgłoszenie tytułu do wydania i uzyskanie pozytywnej wewnętrznej recenzji/opinii wydawniczej Kolegium Redakcyjnego.

Wszystkie publikacje naukowe poddawane są także procedurze zewnętrznej  recenzji naukowej. Szczegółowe zasady recenzji publikacji znajdują się w umowie autorskiej.

Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą opracowanie redakcyjne, skład i łamanie, korekta językowa, korekta techniczna, projekt okładki i finalny druk.

Wszystkie złożone teksty aspirujące do wydania w Wydawnictwie sa poddawane  ślepej recenzji naukowej.
Recenzję główną przygotowują osoby posiadające wymagane wykształcenie kierunkowe oraz posiadające co najmniej stopień naukowy. Z reguły są to osoby zajmujące samodzielne stanowiska naukowe. Wydawnictwo nie gwarantuje pomyślnego procesu recenzji naukowej. W przypadku uzyskania 1 recenzji negatywnej Redaktor Naczelny może podjąć decyzję o skierowaniu artykułu na trzecią rozstrzygającą recenzję naukową np. w przypadku znaczących różnić pomiędzy recenzjami.

W praktyce zastosowanie ma tzw. „podwójna ślepa recenzja” (double-blind-review). Zarówno autor, jak i recenzent nie znają swojej tożsamości. Informacje z tego zakresu są podawane są do wiadomości stron po recenzji i wydaniu publikacji. Wcześniej autor otrzymuje listę co najmniej 15 nazwisk możliwych recenzentów w celu wykluczenia konfliktu interesów.